Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych TeleGO na Kartę – SZTOS

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych TeleGO na Kartę – SZTOS


Szanowny Abonencie,

W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Naszą spółkę poniżej prezentujemy szczegółowe zmiany w przepisach Prawa Telekomunikacyjnego, które wynikają bezpośrednio z Ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875 ze zm.). Zgodnie z art. 70a powołanej wyżej dodanym na podstawie art. 146 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych informacja o zmianie zostaje umieszczona na stronie internetowej.

Zaprezentowane zmiany dotyczą Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych TeleGO na Kartę – SZTOS (RS/TGS/20/01)

  • Nadajemy nową treść (pogrubiona czcionka) ustępu 14 w § 3 (Umowa) o treści:

Zawarcie Umowy oznacza akceptację przez Abonenta postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązanie Abonenta do ich przestrzegania przy korzystaniu z Usług Operatora. W przypadku, w którym Operator umożliwia zawarcie umowy w formie dokumentowej,  jej rozwiązanie, odstąpienie oraz wypowiedzenie może nastąpić w formie dokumentowej  drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej lub w innej formie udostępnionej przez Operatora. Operator zawiadomi Abonenta w terminie 1 dnia roboczego o przyjęciu oświadczenia Abonenta za pomocą wiadomości sms lub wykonując połączenie telefonicznie a następnie w terminie 14 dni potwierdzi Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia wraz z informacją o nazwie usługi, datę otrzymania wypowiedzenia oraz datę  rozwiązania umowy.

  • Dodajemy ustęp 11-14 do § 4 (Świadczenie usług) o treści:

11. Operator zapewnia Abonentowi możliwość monitorowania sposobu wykorzystania usług mobilnych, które rozliczane są w oparciu o czas, ilość danych lub jednostek taryfikacyjnych oraz powiadamia  Abonenta o przekroczeniu limitu danych przewidzianych w pakietach taryfowych, ofertach, w tym ofertach promocyjnych za pośrednictwem SMS-a, na numer MSISDN przypisany do karty SIM lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Operator zobowiązany jest do świadczenia usługi dostępu do Internetu do czasu aktywacji tej usługi u nowego dostawcy usług, o ile zmiana dostawcy usługi następuje na podstawie stosownego wniosku, zaś kwoty odszkodowania wskazane poniżej oblicza się na podstawie liczby dni, które upłyną od terminu wskazanego do dnia aktywowania usługi.

13. W przypadku, w którym nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu, z przyczyn leżących po stronie Operatora, Abonentowi przysługuje od Operatora jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat abonamentowych za wszystkie usługi liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych;

14. W przypadku, w którym nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy usługi dostępu do Internetu Abonentowi przysługuje od nowego dostawcy jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat abonamentowych za wszystkie usługi liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych płaconych u Operatora;

  • Dodajemy ustęp 10 w  § 11 (Odpowiedzialność Operatora) o treści:

10. Abonent, o ile nie zrzeknie się tego uprawnienia, zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres jednego miesiąca od daty rozwiązania umowy

Powyższe zmiany wchodzą w życie 21 grudnia 2020 roku. W przypadku braku akceptacji, do dnia wejścia w życie proponowanych zmian Abonentowi przysługuje prawo doręczenia Operatorowi wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W przypadku wypowiedzenia umowy Operator uprawniony jest do naliczenia opłat wynikających z zawarcia umowy terminowej ze względu na fakt, iż zmiana wynika z przepisów prawa.

Zaktualizowana treść Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych TeleGO na Kartę – SZTOS.

Zespół TeleGo

Aktualności Wykaz stron internetowych, z których korzystanie nie wpływa ...
„TeleGO Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestr... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 15 maja 2024r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 15 maja 2024 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roamingu ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiana archiwalnych cenników TeleNovum
Szanowni Państwo Na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Spółka informuje, że z dniem 1 lutego 2024 ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany stawek w roamingu od 1 stycznia 2024r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roam... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminach świadczenia Usług telekomunikacyjnych ...
Szanowni Abonenci, TeleGO Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 25 września 2023 r. zmianie ulegną wskazane niżej regulaminy świadczenia usług telekomun... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 01 czerwca 2023r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roami... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 15 maja 2023r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 15 maja 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających  z usług telekomunikacyjnych w roamin... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2023
TeleGO Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających  z usług telekomunikacyjnych w roamingu... Czytaj dalej