Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Zasady przetwarzania danych klientów

Zasady przetwarzania danych klientów


W związku z rozpoczęciem stosowania w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) Telego Sp. z o.o. realizuje obowiązek informacyjny względem swoich Klientów.  Administratorem danych osobowych Klienta będącego stroną:

 • Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (TeleGO Hendi, TeleGO Telefon, TeleGo Internet),
 • Umowy Sprzedaży Urządzenia Końcowego,
 • Umowy o świadczenie usług TeleGO Opiekun,

jest Telego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-117) przy ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000706498, posługująca się NIP 5213804216 oraz numerem REGON 368855400. Kapitał zakładowy 9 505 000,00 zł wpłacony w całości. Telego Sp. z o.o. jako administrator uprzejmie informuje, iż:

 1. do kontaktu z inspektorem ochrony danych w Telego Sp. z o.o. służy adres e-mail: iodo@telego.pl
 2. dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach odstąpienia od umowy przez Klienta, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych, prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu realizacji umowy, badanie poziomu zadowolenia z jakości świadczonej obsługi w związku z realizacją umowy oraz rozpatrywania reklamacji związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (TeleGO Hendi, TeleGO Telefon, TeleGO Domowy, TeleGo Internet), będą to:
  A. cele związane z realizacją Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (TeleGO Hendi, TeleGO Telefon, TeleGO Domowy, TeleGo Internet), – na podstawie art. 6 ust. 1 lib. b RODO
  B. cel w postaci odprowadzania należnego podatku od towarów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz innych czynności wymaganych ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawą o podatku akcyzowym, C. cel w postaci realizacji obowiązku przechowywania faktur VAT wystawionych przez Telego Sp. z o.o. Klientowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z 112a ust. 1 i art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług.
  D. cel w postaci realizacji obowiązku tzw. retencji danych związanych z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych (TeleGO Hendi, TeleGO Telefon, TeleGO Domowy, TeleGo Internet) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 180a ust 1 i art. 180c ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne.
  E. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach odstąpienia od umowy przez Klienta, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych, prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu realizacji umowy, badanie poziomu zadowolenia z jakości świadczonej obsługi w związku z realizacją umowy oraz rozpatrywania reklamacji związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.Umowy Sprzedaży Urządzenia Końcowego, będą to:
  A. cele związane z realizacją Umowy Sprzedaży Urządzenia Końcowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lib. b RODO,
  B. cel w postaci odprowadzania należnego podatku od towarów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz innych czynności wymaganych ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawą o podatku akcyzowym,
  C. cel w postaci realizacji obowiązku przechowywania faktur VAT wystawionych przez Telego Sp. z o.o. Klientowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z 112a ust. 1 i art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług.
  D. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach odstąpienia od umowy przez Klienta, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych, prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu realizacji umowy, badanie poziomu zadowolenia z jakości świadczonej obsługi w związku z realizacją umowy oraz rozpatrywania reklamacji związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.Umowy Usługi TeleGO Opieka, będą to:
  A. cele związane z realizacją Umowy Usługi TeleGO Opieka – na podstawie art. 6 ust. 1 lib. b RODO,
  B. cel w postaci odprowadzania należnego podatku od towarów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz innych czynności wymaganych ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawą o podatku akcyzowym,
  C. cel w postaci realizacji obowiązku przechowywania faktur VAT wystawionych przez Telego Sp. z o.o. Klientowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z 112a ust. 1 i art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług.
  D. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach odstąpienia od umowy przez Klienta, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych, prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu realizacji umowy, badanie poziomu zadowolenia z jakości świadczonej obsługi w związku z realizacją umowy oraz rozpatrywania reklamacji związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 3. dane osobowe Klienta mogą być ujawniane przez Telego Sp. z o.o. podmiotom współpracującym (odbiorcom) w toku realizacji umowy na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest praktyką zgodną z RODO. Podmiotami, którym Telego Sp. z o.o. może ujawnić Twoje dane osobowe mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi poczty hybrydowej, poczty elektronicznej, telefoniczne centra obsługi klienta – jeśli skorzystanie z pomocy tych podmiotów będzie niezbędne aby realizować w sposób prawidłowy zawartą umowę (np. przesłać fakturę) czy udzielić odpowiedzi na wniesioną reklamację.
 4. dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres:
  a. obowiązywania umowy pomiędzy Klientem a Telego Sp. z o.o. oraz przez czas wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych z tą umową.
  b. rozpatrywania reklamacji wniesionej przez Klienta oraz przez czas wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych z tą reklamacją.
  c. przedawnienia zobowiązań podatkowych określonych ustawą Ordynacja Podatkowa.
 5. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Telego Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
 6. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z przyjętą przez Sejm i Senat oraz oczekującą od 17 maja 2018 r. na podpis Prezydenta nową ustawą o ochronie danych osobowych organem nadzorczym właściwym do wniesienia skargi od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta zawierającego umowę z Telego Sp. z o.o. jest niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia określonej usługi przez Telego Sp. z o.o. Niepodanie danych osobowych przez Klienta uniemożliwia zawarcie umowy i wykonanie usługi przez Telego Sp. z o.o.
Aktualności Wykaz stron internetowych, z których korzystanie nie wpływa ...
„TeleGO Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestr... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 15 maja 2024r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 15 maja 2024 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roamingu ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiana archiwalnych cenników TeleNovum
Szanowni Państwo Na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Spółka informuje, że z dniem 1 lutego 2024 ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany stawek w roamingu od 1 stycznia 2024r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roam... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminach świadczenia Usług telekomunikacyjnych ...
Szanowni Abonenci, TeleGO Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 25 września 2023 r. zmianie ulegną wskazane niżej regulaminy świadczenia usług telekomun... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 01 czerwca 2023r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roami... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 15 maja 2023r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 15 maja 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających  z usług telekomunikacyjnych w roamin... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2023
TeleGO Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających  z usług telekomunikacyjnych w roamingu... Czytaj dalej