Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Zmiany stawek w roamingu od 1 stycznia 2024r.

Zmiany stawek w roamingu od 1 stycznia 2024r.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (dalej „Terytorium UE”), z uwagi na zmianę ceny hurtowej za transmisję danych oraz połączenia odebrane w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r., z dniem 1 stycznia 2024 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.
W związku z powyższym dla Abonentów korzystających z Cenników o kodach: MOB/STD/06, MOB/STD/08, MOB/STD/12, MOB/STD/14, MOB/STD/16, MOB/STD/17, MOB/STD/18 oraz MOB/STD/19), wchodzą w życie zmiany zaznaczone poniżej kolorem czerwonym, uwidocznione w rozdziale „Połączenie międzynarodowe i połączenia w roamingu” w ostatnim podrozdziale zatytułowanym: „Dodatkowe postanowienia dotyczące korzystania z usług roamingu”:

 1. W przypadku, gdy plan taryfowy przewiduje pakiety połączeń głosowych, SMS oraz MMS podlegają one wykorzystaniu również na Terytorium UE. W przypadku braku pakietu lub jego wyczerpania będą stosowane stawki odpowiadające stawkom za analogiczne usługi krajowe.
 2. W przypadku krajowych pakietów transmisji danych podlegają one wykorzystaniu na Terytorium UE z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych poniżej. W przypadku braku pakietu będą stosowane stawki odpowiadające stawkom za analogiczne usługi krajowe.
 3. W przypadku dodatkowego pakietu transmisji danych 2GB do wykorzystania w ramach roamingu pozostaje 1,78 GB.
 4. Po wykorzystaniu ww. limitu będzie naliczana opłata dodatkowa w wysokości 9,20 zł brutto (7,48 zł netto) za 1 GB transmisji danych. Po przekroczeniu całego pakietu, tj. 2GB, opłata będzie naliczana według stawki 1 zł za 1 MB.

W ramach korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE wprowadzona zostaje „Polityka uczciwego korzystania”, zgodnie z którą:

 1. W przypadku gdy pakiet na transmisję danych został przyznany w proporcjonalnej wielkości do liczby dni pozostałych do końca danego okresu rozliczeniowego, limit do wykorzystania w roamingu podlega tym samym zasadom.
 2. Niewykorzystana wartość pakietu transmisji danych w roamingu nie przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe.
 3. TeleGO Sp. z o.o. może doliczyć opłaty dodatkowe, o których mowa w punkcie 4 poniżej w przypadku niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z usług, tj.
  •  gdy w okresie co najmniej 4 miesięcy dana karta SIM była zalogowana do sieci partnerów roamingowych na Terytorium UE przez ponad połowę tego okresu i użycie usług w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE było większe niż na terytorium Polski, przy czym przed naliczeniem opłat dodatkowych TeleGO Sp. z o.o. poinformuje o tym fakcie Abonenta za pośrednictwem wiadomości SMS, telefonicznie lub w inny dopuszczalny sposób, dając dwutygodniowy termin na zmianę schematu korzystania;
  • korzystania kolejno z wielu kart SIM albo długiej nieaktywności karty SIM, użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE;
  • gdy karty SIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących Polski oraz nieposiadających z nią stałych powiązań, wiążących się z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE do celów innych niż okresowe podróże poza Polską.
 4. Opłaty dodatkowe wynoszą:
  • 0,15 zł (0,12 zł netto) za minutę połączenia wychodzącego,
  • 0,11 zł brutto za 10 minut połączenia odebranego,
  • 0,0246 zł (0,02 zł netto) za SMS,
  • 0, 08 zł brutto za 10 wiadomości MMS wysłanych,
  • 9,20 zł brutto za 1 GB transmisji danych

Pełna treść Cenników:
MOB/STD/06
MOB/STD/08
MOB/STD/12
MOB/STD/14
MOB/STD/16
MOB/STD/17
MOB/STD/18
MOB/STD/19

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Należy to zrobić do 1 stycznia 2024 r. Zmiana nie stanowi podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych i dodatkowo wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym TeleGO Sp. z o.o. w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta ma prawo dochodzić opłaty wyrównawczej/kary umownej od Abonentów, którym przy zawarciu Umowy przyznano ulgę w wysokości i na zasadach wskazanych w umowie.

Aktualności Wykaz stron internetowych, z których korzystanie nie wpływa ...
„TeleGO Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestr... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 15 maja 2024r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 15 maja 2024 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roamingu ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiana archiwalnych cenników TeleNovum
Szanowni Państwo Na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Spółka informuje, że z dniem 1 lutego 2024 ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany stawek w roamingu od 1 stycznia 2024r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roam... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminach świadczenia Usług telekomunikacyjnych ...
Szanowni Abonenci, TeleGO Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 25 września 2023 r. zmianie ulegną wskazane niżej regulaminy świadczenia usług telekomun... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 01 czerwca 2023r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roami... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 15 maja 2023r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 15 maja 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających  z usług telekomunikacyjnych w roamin... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2023
TeleGO Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających  z usług telekomunikacyjnych w roamingu... Czytaj dalej