Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Zmiany w roamingu od 01 czerwca 2023r.

Zmiany w roamingu od 01 czerwca 2023r.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (dalej „Terytorium UE”), dotyczą obowiązków dostawców usług roamingu w zakresie dostarczania informacji o zakresach numeracyjnych dla usług o wartości dodanej oraz informacji o alternatywnych sposobach dostępu do służb ratunkowych. wynikające z niżej wskazanych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej w Unii (wersja przekształcona) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 115/1), tj. z:

 • art. 13 ust. 1 akapit trzeci;
 • art. 15 akapit drugi, w odniesieniu do informacji zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 16 ;
 • wydanych na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 8 ust. 6 zaktualizowanych wytycznych BEREC dotyczących usług detalicznych w odniesieniu do wdrażania środków związanych z jakością usług.

W związku z powyższym dla Abonentów korzystających z Cenników o kodach: MOB/STD/06, MOB/STD/08, MOB/STD/12, MOB/STD/14, MOB/STD/16, MOB/STD/17, MOB/STD/18 oraz MOB/STD/19), uwidocznione w rozdziale „Połączenie międzynarodowe i połączenia w roamingu” w ostatnim podrozdziale zatytułowanym: „Dodatkowe postanowienia dotyczące korzystania z usług roamingu”:

wprowadza się zmiany w brzmieniu zaznaczonym kolorem czerwonym w:

 1. W przypadku, gdy plan taryfowy przewiduje pakiety połączeń głosowych, SMS oraz MMS podlegają one wykorzystaniu również na Terytorium UE. W przypadku braku pakietu lub jego wyczerpania będą stosowane stawki odpowiadające stawkom za analogiczne usługi krajowe.
 2. W przypadku krajowych pakietów transmisji danych podlegają one wykorzystaniu na Terytorium UE z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych poniżej. W przypadku braku pakietu będą stosowane stawki odpowiadające stawkom za analogiczne usługi krajowe.
 3. W przypadku dodatkowego pakietu transmisji danych 2GB do wykorzystania w ramach roamingu pozostaje 1,53 GB.
 4. Po wykorzystaniu ww. limitu będzie naliczana opłata dodatkowa w wysokości 10,69 zł (8,69 zł netto) za 1 GB transmisji danych. Po przekroczeniu całego pakietu, tj. 2GB, opłata będzie naliczana według stawki 1 zł za 1 MB.

W ramach korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE wprowadzona zostaje „Polityka uczciwego korzystania”, zgodnie z którą:

 1. W przypadku gdy pakiet na transmisję danych został przyznany w proporcjonalnej wielkości do liczby dni pozostałych do końca danego okresu rozliczeniowego, limit do wykorzystania w roamingu podlega tym samym zasadom.
 2. Niewykorzystana wartość pakietu transmisji danych w roamingu nie przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe.
 3. TeleGO Sp. z o.o. może doliczyć opłaty dodatkowe, o których mowa w punkcie 4 poniżej w przypadku niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z usług, tj.
  • gdy w okresie co najmniej 4 miesięcy dana karta SIM była zalogowana do sieci partnerów roamingowych na Terytorium UE przez ponad połowę tego okresu i użycie usług w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE było większe niż na terytorium Polski, przy czym przed naliczeniem opłat dodatkowych TeleGO Sp. z o.o. poinformuje o tym fakcie Abonenta za pośrednictwem wiadomości SMS, telefonicznie lub w inny dopuszczalny sposób, dając dwutygodniowy termin na zmianę schematu korzystania;
  • korzystania kolejno z wielu kart SIM albo długiej nieaktywności karty SIM, użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE;
  • gdy karty SIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących Polski oraz nieposiadających z nią stałych powiązań, wiążących się z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE do celów innych niż okresowe podróże poza Polską.
 4. Opłaty dodatkowe wynoszą:
  • 0,15 zł (0,12 zł netto) za minutę połączenia wychodzącego,
  • 0,02 zł (0,018 zł netto) za minutę połączenia odebranego,
  • 0,0246 zł (0,02 zł netto) za SMS,
  • 0,135 zł (0,11 zł netto) za 10 wiadomości MMS,
  • 8,69 zł (10,69 zł netto) za 1 GB transmisji danych
 5. Informacja o doliczeniu opłat dodatkowych zostanie wysłana w formie wiadomości SMS lub inny dopuszczalny sposób. Wysokość opłaty dodatkowej za połączenia odebrane, połączenia wykonane, SMSy, MMS-y, transmisję danych oraz wielkości pakietów transmisji danych będą aktualizowane, zgodnie z harmonogramem i założeniami regulacji dotyczących roamingu regulowanego.
 6. W przypadku korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE, TeleGO Sp. z o.o. może wymagać przedstawienia dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodów istnienia innych powiązań wiążących się z częstą obecnością na terytorium Polski. W przypadku nieprzedstawienia ww. dowodów do 14 dni od wezwania lub przy zawieraniu umowy, TeleGO Sp. z o.o. również może naliczyć opłaty dodatkowe, o których mowa w punkcie 4.
 7. Operator ma obowiązek świadczyć usługi roamingowe na warunkach nie mniej korzystnych niż w kraju w zakresie jakości usług. Operator nie degraduje jakości usług i nie ogranicza możliwości korzystania z dostępnych technologii gdy takie są zaimplementowane.
 8. Operator zapewnia możliwość korzystania w roamingu z takiej samej jakości usług, co w przypadku usług krajowych, jednakże z przyczyn niezależnych od Operatora ich jakość może się różnić co może wynikać z uwarunkowań technicznych sieci odwiedzanej, czynników pogodowych, awarii itp. Szczegółowe informacje odnoszące się do parametrów jakościowych świadczonych w roamingu usług, ich ewentualnych różnic od usług krajowych, dostępnych generacjach sieci i technologii a także zasięgi operatorów zagranicznych w poszczególnych krajach zawarte są pod linkiem i na stronie internetowej https://www.gsma.com/coverage/.
 9. W przypadku korzystania z usług roamingu, a także w rejonach przygranicznych występuje ryzyko automatycznego i niekontrolowanego łączenia się i pobierania danych w roamingu. O wystąpieniu takiego ryzyka i sposobie wyłączenia automatycznych połączeń i pobierania danych w roamingu w celu uniknięcia niekontrolowanego korzystania z usług transmisji danych w roamingu Operator powiadamia Abonenta nieodpłatnie.
 10. Operator oferuje domyślny limit kwotowy w wysokości 50 EURO netto (w wartości przeliczanej na zasadach określonych w RLAH) w miesięcznym okresie rozliczeniowym obejmujący 230MB limitu transmisji danych. W przypadku gdy usługi transmisji danych w roamingu osiągną 80 % limitu kwotowego lub limitu transmisji danych Abonent zostanie powiadomiony bezpośrednio na swoje urządzenie mobilne w następujący sposób:
  • po osiągnięciu przez Abonenta transmisji danych o wielkości 40% limitu, co w przybliżeniu odpowiada wartości 100 zł z VAT, do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o przekroczeniu tego progu;
  • po osiągnięciu przez Abonenta transmisji danych o wielkości 80% limitu, co w przybliżeniu odpowiada wartości 200 zł z VAT, do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o przekroczeniu tego progu;
  • po osiągnięciu przez Abonenta transmisji danych o wartości limitu do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o zablokowaniu transmisji danych. Transmisja danych zostanie zablokowana i uniemożliwi korzystanie z usługi transmisji danych w roamingu.
   Abonent ma prawo zażądać od Operatora zaprzestania wysyłania takich powiadomień oraz zażądać w każdej chwili i nieodpłatnie ponownego uruchomienia wysyłania powiadomień o przekroczeniu limitu.
 11. Jeżeli Abonent objęty domyślnym limitem kwotowym lub domyślnym limitem transmisji danych zużyje ponad 100 EURO netto w miesięcznym okresie rozliczeniowym Operator wysyła na urządzanie mobilne Abonenta dodatkowe powiadomienie ze wskazaniem procedury, którą Abonent ma zastosować w celu kontynuowania usług wraz z kosztem związanym z każdą dodatkową wykorzystaną jednostką. W przypadku braku odpowiedzi Abonenta Operator zaprzestaje świadczenia usług transmisji danych w roamingu oraz naliczania opłat. W przypadku odblokowania usługi przez Abonenta po osiągnięciu limitu Operator ponownie wysyła powiadomienie.
 12. Operator informuje i ostrzega, że połącznie się przez Abonenta korzystającego z roamingu z nienaziemną siecią łączności ruchomej taką jak usługi na pokładach statków morskich (usługa MCV) lub statkach powietrznych (usługi MCA) świadczonych za pośrednictwem sieci radiowych innych niż sieci naziemne, generuje opłaty znacznie wyższe niż taryfy za usługi w roamingu. Aby zapobiec takim przypadkom Operator bezpłatnie realizuje usługę blokady sieci nienaziemnych poprzez umożliwienie Abonentom korzystającym z roamingu rezygnacji (opt-out) z możliwości połączenia z sieciami nienaziemnymi. Rezygnacja ta wiąże się z ograniczeniami związanymi z natychmiastowym włączaniem lub ponowną aktywacją usługi takimi jak ryzyko, że bez połączenia z siecią Abonent nie będzie w stanie ponownie aktywować połączenia z siecią nienaziemną. Rezygnacja możliwa jest za pomocą ręcznych ustawień w urządzeniu telefonicznym, dokonywaną w ustawieniach lub przez aktywację trybu samolotowego. W przypadku gdy zostanie ustanowione połączenie z siecią nienaziemną Operator przekazuje Abonentom korzystającym z roamingu informacje o dodatkowych opłatach za pomocą bezpłatnego SMS.
 13. Operator w momencie wjazdu Abonenta na Terytorium UE, z wyłączeniem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez zbędnej zwłoki realizuje na nieodpłatnie usługę polegającą na przesłaniu za pomocą automatycznie wysyłanej wiadomości SMS linku do strony internetowej z informacjami na temat potencjalnego ryzyka poniesienia zwiększonych opłat z tytułu korzystania z usług o wartości dodanej – premium rate. Wysłany link umożliwia Abonentowi skorzystanie z bezpłatnego dostępu do do strony internetowej zawierającej aktualne informacje na temat numeracyjnych usług o wartości dodanej lub inne odpowiednie dodatkowe informacje zawarte w bazie danych a także informacje o ewentualnych opłatach za połączenia w roamingu. Abonent może złożyć Operatorowi rezygnację z powyższej usługi.
 14. Operator w momencie wjazdu Abonenta na Terytorium UE, z wyłączeniem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nieodpłatnie przekazuje Abonentowi informacje w formie wiadomości SMS o możliwości uzyskania bezpłatnego dostępu do służb ratunkowych wraz z linkiem do strony internetowej dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami na temat alternatywnych sposobów dostępu do służb ratunkowych Jeżeli jest to konieczne Operator może dostarczyć ww informacje w inny sposób ułatwiający otrzymanie i zrozumienie tych informacji.

Pełna treść Cenników:

MOB/STD/06
MOB/STD/08
MOB/STD/12
MOB/STD/14
MOB/STD/16
MOB/STD/17
MOB/STD/18
MOB/STD/19

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Należy to zrobić do 1 czerwca 2023 r. Zmiana nie stanowi podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych i dodatkowo wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym TeleGO Sp. z o.o. ma prawo dochodzić opłaty wyrównawczej/kary umownej od Abonentów, którym przy zawarciu Umowy przyznano ulgę, a którzy teraz postanowią wypowiedzieć Umowę. Jej wysokość nie przekroczy równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

Aktualności Wykaz stron internetowych, z których korzystanie nie wpływa ...
„TeleGO Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestr... Czytaj dalej
Aktualności Zmiana archiwalnych cenników TeleNovum
Szanowni Państwo Na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Spółka informuje, że z dniem 1 lutego 2024 ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany stawek w roamingu od 1 stycznia 2024r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roam... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminach świadczenia Usług telekomunikacyjnych ...
Szanowni Abonenci, TeleGO Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 25 września 2023 r. zmianie ulegną wskazane niżej regulaminy świadczenia usług telekomun... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 01 czerwca 2023r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roami... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 15 maja 2023r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 15 maja 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających  z usług telekomunikacyjnych w roamin... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2023
TeleGO Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających  z usług telekomunikacyjnych w roamingu... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 1 lipca 2022
TeleGO Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 lipca 2022 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających  z usług telekomunikacyjnych w roamingu mi... Czytaj dalej