Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Zmiany w Regulaminie świadczenia Usługi TeleGO Internet

Zmiany w Regulaminie świadczenia Usługi TeleGO Internet


Szanowny Abonencie,

W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Naszą spółkę poniżej prezentujemy szczegółowe zmiany w przepisach Prawa Telekomunikacyjnego, które wynikają bezpośrednio z Ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875 ze zm.). Zgodnie z art. 70a powołanej wyżej dodanym na podstawie art. 146 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych informacja o zmianie zostaje umieszczona na stronie internetowej.

Zaprezentowane zmiany dotyczą Regulamin Świadczenia Usługi TeleGO Internet (RS/TGI/19/01)

  • Dodajemy ustęp 5 do § 2 (Umowa) o treści

5. W przypadku, w którym Operator umożliwia zawarcie umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie oraz wypowiedzenie może nastąpić w formie dokumentowej drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej lub w innej formie udostępnionej przez Operatora. Operator zawiadomi Abonenta w terminie 1 dnia roboczego o przyjęciu oświadczenia Abonenta za pomocą wiadomości sms lub wykonując połączenie telefonicznie a następnie w terminie 14 dni potwierdzi Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia wraz z informacją o nazwie usługi, datę otrzymania wypowiedzenia oraz datę rozwiązania umowy.

  • Dodajemy ustęp 11-14 do § 8 (Odpowiedzialność Operatora) o treści

11. Operator zapewnia Abonentowi możliwość monitorowania sposobu wykorzystania usług mobilnych, które rozliczane są w oparciu o czas, ilość danych lub jednostek taryfikacyjnych oraz powiadamia Abonenta o przekroczeniu limitu danych przewidzianych w pakietach taryfowych, ofertach, w tym ofertach promocyjnych za pośrednictwem SMS-a, na numer MSISDN przypisany do karty SIM lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Operator zobowiązany jest do świadczenia usługi dostępu do Internetu do czasu aktywacji tej usługi u nowego dostawcy usług, o ile zmiana dostawcy usługi następuje na podstawie stosownego wniosku, zaś kwoty odszkodowania wskazane poniżej oblicza się na podstawie liczby dni, które upłyną od terminu wskazanego do dnia aktywowania usługi.

13. W przypadku, w którym nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu, z przyczyn leżących po stronie Operatora, Abonentowi przysługuje od Operatora jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat abonamentowych za wszystkie usługi liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych;

14. W przypadku, w którym nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy usługi dostępu do Internetu Abonentowi przysługuje od nowego dostawcy jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat abonamentowych za wszystkie usługi liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych płaconych u Operatora;

Powyższe zmiany wchodzą w życie 21 grudnia 2020 roku. W przypadku braku akceptacji, do dnia wejścia w życie proponowanych zmian Abonentowi przysługuje prawo doręczenia Operatorowi wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W przypadku wypowiedzenia umowy Operator uprawniony jest do naliczenia opłat wynikających z zawarcia umowy terminowej ze względu na fakt, iż zmiana wynika z przepisów prawa.

Zaktualizowana treść Regulaminu Świadczenia Usług TeleGO Internet.

Aktualności Wykaz stron internetowych, z których korzystanie nie wpływa ...
„TeleGO Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestr... Czytaj dalej
Aktualności #zostańwdomu z TeleGO
Drodzy klienci, Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce już od kilkunastu dni podejmujemy działania w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo. ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminie świadczenia Usługi TeleGO Internet
Szanowny Abonencie, W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Naszą spółkę poniżej prezentujemy szc... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług TeleGO Domowy
Szanowny Abonencie, W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Naszą spółkę poniżej prezentujemy szc... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany stawek w roamingu od 1 stycznia 2021r.
TeleGO Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2021 r. następuje zmiana stawek za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodow... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych P...
Szanowny Abonencie, W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Naszą spółkę poniżej prezentujemy szc... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminie świadczenia Usług TeleGO Telefon oraz T...
Szanowny Abonencie, W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Naszą spółkę poniżej prezentujemy szc... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminie Przeniesienia Numeru do TeleGO na Kartę...
Szanowny Abonencie, W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Naszą spółkę poniżej prezentujemy szc... Czytaj dalej