Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług TeleGO Domowy

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług TeleGO Domowy


Szanowny Abonencie,

W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Naszą spółkę poniżej prezentujemy szczegółowe zmiany w przepisach Prawa Telekomunikacyjnego, które wynikają bezpośrednio z Ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875 ze zm.). Zgodnie z art. 70a powołanej wyżej dodanym na podstawie art. 146 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych informacja o zmianie zostaje umieszczona na stronie internetowej.

Zaprezentowane zmiany dotyczą Regulaminu Świadczenia Usług TeleGO Domowy (RS/TGD/19/01)

  • Dodajemy ustęp 3 do § 2 (Umowa) o treści

3. W przypadku, w którym Operator umożliwia zawarcie umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie oraz wypowiedzenie może nastąpić w formie dokumentowej drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej lub w innej formie udostępnionej przez Operatora. Operator zawiadomi Abonenta w terminie 1 dnia roboczego o przyjęciu oświadczenia Abonenta za pomocą wiadomości sms lub wykonując połączenie telefonicznie a następnie w terminie 14 dni potwierdzi Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia wraz z informacją o nazwie usługi, datę otrzymania wypowiedzenia oraz datę rozwiązania umowy.

  • Nadajemy nową treść (pogrubiona czcionka) ust. 10 w § 6 (Odpowiedzialność Operatora ) o treści

10. Abonent korzystający z Usługi TeleGO Domowy może żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora na obszarze geograficznym (w obrębie danej strefy numeracyjnej). Przeniesienie numeru nie dotyczy migracji w ramach usługi WLR oraz przejścia Abonenta do Orange Polska S.A. Prawo do żądania przeniesienia numeru nie uchybia roszczeniom Operatora, o których mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu. Abonent, o ile nie zrzeknie się tego uprawnienia, zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres jednego miesiąca od daty rozwiązania umowy.

  • Nadajemy nową treść (pogrubiona czcionka) ust. 3 w § 8 (Czas Obowiązywania umowy ) o treści

3. Po upływie okresu, na jaki Umowa została zawarta, Umowa przekształci się automatycznie w umowę zawartą na czas nieoznaczony, chyba że najpóźniej 30 dni przed upływem okresu jej obowiązywania do Operatora wpłynie pisemne oświadczenie Abonenta o rezygnacji z przedłużenia Umowy. Operator na co najmniej 30 dni przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa informuje Abonenta na trwałym nośniku o a) zasadach automatycznego przedłużenia umowy b) sposobach rozwiązania Umowy c) najkorzystniejszych ofertach. W przypadku automatycznego przedłużenia Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Powyższe zmiany wchodzą w życie 21 grudnia 2020 roku. W przypadku braku akceptacji, do dnia wejścia w życie proponowanych zmian Abonentowi przysługuje prawo doręczenia Operatorowi wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W przypadku wypowiedzenia umowy Operator uprawniony jest do naliczenia opłat wynikających z zawarcia umowy terminowej ze względu na fakt, iż zmiana wynika z przepisów prawa.

Zaktualizowana treść Regulaminu Świadczenia Usług TeleGO Domowy.

Aktualności Wykaz stron internetowych, z których korzystanie nie wpływa ...
„TeleGO Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestr... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 15 maja 2024r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 15 maja 2024 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roamingu ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiana archiwalnych cenników TeleNovum
Szanowni Państwo Na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Spółka informuje, że z dniem 1 lutego 2024 ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany stawek w roamingu od 1 stycznia 2024r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roam... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminach świadczenia Usług telekomunikacyjnych ...
Szanowni Abonenci, TeleGO Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 25 września 2023 r. zmianie ulegną wskazane niżej regulaminy świadczenia usług telekomun... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 01 czerwca 2023r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roami... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 15 maja 2023r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 15 maja 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających  z usług telekomunikacyjnych w roamin... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2023
TeleGO Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających  z usług telekomunikacyjnych w roamingu... Czytaj dalej